Видео материјалите се изработени во рамки на проектот „Низ женски леќи: Покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост.“

Материјалите во продолжение се изработени со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржината е единствена одговорност на Центарот за истражување и креирање на политики и не мора да ги одразува ставовите на Европската Унија.

Pin It