standardizacija     

ЕХО од 1 октомври 2012 година започна со реализација на проект, како имплементирачки партнер во рамки на Регионалниот Стратешки План на UN WOMEN за 2012-2013, во поддршка на остварување на следната долгорочна цел „Услуги во одговор на насилството врз жените кои се квалитетни и базирани на потребите на жените жртви на насилство се достапни во Македонија“.

Pin It