Од 2007 година, па се до декември 2009 кога беше донесен Законот за бесплатна правна помош, ЕХО Штип активно беше вклучена во групата граѓански организации, препознатливи како даватели на различни форми на бесплатна правна помош, со цел да даде свој придонес во процесот на изготвување и донесување на квалитетен Закон за бесплатна правна помош.

Pin It