header lotos 1Главната цел на овој проект е да се промовираат и поттикнат практиките за антикорупција и добро владеење на локално ниво, што ќе обезбеди одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.
Зајакнувањето на капацитетит е на граѓаните и граѓанскиот сектор за мониторинг на антикоруптивните практики на локално ниво е предвидено да биде еден од главните предуслови за постигнување на општата цел.

Активностите се инспирирани од хрватското искуство во зајакнување на граѓанското општество да биде активен чувар на принципите за транспарентност и одговорност на локалната самоуправа и фактот дека активни и свесни граѓани се основа за транспарентна влада и влада без корупција
Проектниот конзорциум се состои од 8 граѓански здруженија, од кои секое претставува и работи во еден од планските региони. Активностите на проектот вклучуваат и други елевантни институции, како на пример, Заедницата на единиците на локалната самоуправа и националните антикорупциски тела, кои се од клучнозначање  кога станува збор за имплементација на ефикасни јавни политики за транспарентност и одговорност во земјава. Водечки партнер на проектот е Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Скопје


Цел: Промовирање на добри практики за следење и спречување на корупцијата, како и на практиките за добро владеење на локално ниво, со што ќе се овозможи одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.
 
Специфични цели: Градење на капацитети за следење на антикоруптивни практики на локално ниво; генерирање на податоци и анализи во областа на антикорупцијата на општинско ниво, преку водење на систематски преглед на механизми за транспарентност и одговорност на ниво на локална самоуправа; подигнување на свеста за практиките за следење и спречување на корупцијата и доброто владеење на локално ниво.
 
Очекувани резултати:
• Студиска посета во Загреб, Хрватска;
• Развој на методологија за ЛОТОС студија
• Методолошка обука за систематски преглед на механизмите за траспарентност и отчетност на локално ниво;
• ЛОТОС студија (пилот-систематски преглед во областа на спроведување на јавните политики за антикорупција во 43 општини);
• Препораки за јавни политики;
• Конференции за печат;
• Меѓународна конференција;
• Постојано информирање за состојбите;
• Кампања за подигање на свеста.
 
Факти за проектот
Овој проект е финансиран од Европската Унија.
Буџет: EUR 160.222,–
Период на имплементација:
20.12.2013-20.06.2015 (18 месеци)
 
Општини кои ќе бидат опфатени со истражувањето:
СКОПСКИ РЕГИОН:
Град Скопје, Центар, Карпош, Кисела Вода, Чаир, Сарај, Шуто Оризари, Општина Аеродром, Зелениково, Студеничани, Чучер Сандево, Илинден
ПОЛОШКИ РЕГИОН:
Тетово, Гостивар, Брвеница, Врапчиште, Боговиње
ВАРДАРСКИ РЕГИОН:
Велес, Неготино, Градско, Чашка, Лозово
ЈУГОЗАПАДЕН:
Струга, Охрид, Кичево, Вевчани, Центар Жупа
ПЕЛАГОНИСКИ:
Битола, Демир Хисар, Долнени, Крушево
ЈУГОИСТОЧЕН:
Струмица, Ново Село, Радовиш, Богданци
ИСТОЧЕН:
Зрновци, Штип, Св. Николе, Карбинци
СЕВЕРОИСТОЧЕН:
Куманово, Крива Паланка, Липково, Старо Нагоричане
 
Стратешки партнери:
Министерство за локална самоуправа
Државна комисија за спречување корупција
 
Проектни партнери:
НВО “ГОНГ” (Загреб, Хрватска)
Адреса: Плоштад Бан Јелачиќ 15/IV
10000 Загреб, Хрватска

ЗГ “ЕХО” (Штип)
Адреса: Ул. Тодор Коларов 26, 2000 Штип,
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. +389 32 38 41 43
Лице за контакт: Бети Пејева

 
ЗГ “ГРИН ПАУЕР” (Велес)
Адреса: Ул. Трајко Панов 22 1400 Велес
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. +389 75 36 18 77
Лице за контакт: Игор Смилев
 
Центар за европски развој и интеграција (Битола)
Адреса: Славко Лумбарко 6, 7000, Битола
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Лице за контакт: Диоген Хаџи Коста Милевски
 
Здружение за локален и рурален развој (Тетово)
Адреса: Ул. Маршал Тито бб,
Унибау локал 18, 1200 Тетово
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. +389 70 813 124
Лице за контакт: Рудина Пашоли
 
Центар за рурален развој “БУЈРУМ” (Куманово)
Адреса: Ул. 607 бб, М.З. Проевце 13 00 Куманово,
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. +389 78 350 171
Лице за контакт: Габријела Бошков
 
Локална агенција за развој (Струга)
Адреса: Ул. Владо Малески Тале бб, 6330 Струга,
Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. +389 75 777 421
Лице за контакт: Елена Михајловска
 
MK
National Programme for Transition Assistance and Institution Building
(TAIB) Component for 2009 under the instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)
 
ФЛАЕР ЗА ПРОЕКТОТ
EuropeAid/133337/M/ACT/MK
 
Овој проект е финансиран од Европската Унија
 Flag of European Union

Проектот го спроведува Центар за истражување и креирање политики
crpm

 

Главната цел на овој проект е да се промовираат и поттикнат практиките за антикорупција и добро владеење на локално ниво, што ќе обезбеди одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.

Зајакнувањето на капацитетит е на граѓаните и граѓанскиот сектор за мониторинг на антикоруптивните практики на локално ниво е предвидено да биде еден од главните предуслови за постигнување на општата цел.

Активностите се инспирирани од хрватското искуство во зајакнување на граѓанското општество да биде активен чувар на принципите за транспарентност и одговорност на локалната самоуправа и фактот дека активни и свесни граѓани се основа за транспарентна влада и влада без корупција

Проектниот конзорциум се состои од 8 граѓански здруженија, од кои секое претставува и работи во еден од планските региони. Активностите на проектот вклучуваат и други елевантни институции, како на пример, Заедницата на единиците на локалната самоуправа и националните антикорупциски тела, кои се од клучнозначање  кога станува збор за имплементација на ефикасни јавни политики за транспарентност и одговорност во земјава. Водечки партнер на проектот е Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Скопје

 

Цел: Промовирање на добри практики за следење и спречување на корупцијата, како и на практиките за добро владеење на локално ниво, со што ќе се овозможи одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.

 

Специфични цели: Градење на капацитети за следење на антикоруптивни практики на локално ниво; генерирање на податоци и анализи во областа на антикорупцијата на општинско ниво, преку водење на систематски преглед на механизми за транспарентност и одговорност на ниво на локална самоуправа; подигнување на свеста за практиките за следење и спречување на корупцијата и доброто владеење на локално ниво.

 

Очекувани резултати:

• Студиска посета во Загреб, Хрватска;

• Развој на методологија за ЛОТОС студија

• Методолошка обука за систематски преглед на механизмите за траспарентност и отчетност на локално ниво;

• ЛОТОС студија (пилот-систематски преглед во областа на спроведување на јавните политики за антикорупција во 43 општини);

• Препораки за јавни политики;

• Конференции за печат;

• Меѓународна конференција;

• Постојано информирање за состојбите;

• Кампања за подигање на свеста.

 

Факти за проектот

 

Овој проект е финансиран од Европската Унија.

Буџет: EUR 160.222,–

Период на имплементација:

20.12.2013-20.06.2015 (18 месеци)

 

Општини кои ќе бидат опфатени со истражувањето:

СКОПСКИ РЕГИОН:

Град Скопје, Центар, Карпош, Кисела Вода, Чаир, Сарај, Шуто Оризари, Општина Аеродром, Зелениково, Студеничани, Чучер Сандево, Илинден

ПОЛОШКИ РЕГИОН:

Тетово, Гостивар, Брвеница, Врапчиште, Боговиње

ВАРДАРСКИ РЕГИОН:

Велес, Неготино, Градско, Чашка, Лозово

ЈУГОЗАПАДЕН:

Струга, Охрид, Кичево, Вевчани, Центар Жупа

ПЕЛАГОНИСКИ:

Битола, Демир Хисар, Долнени, Крушево

ЈУГОИСТОЧЕН:

Струмица, Ново Село, Радовиш, Богданци

ИСТОЧЕН:

Зрновци, Штип, Св. Николе, Карбинци

СЕВЕРОИСТОЧЕН:

Куманово, Крива Паланка, Липково, Старо Нагоричане

 

 

Стратешки партнери:

Министерство за локална самоуправа

Државна комисија за спречување корупција

 

Проектни партнери:

НВО “ГОНГ” (Загреб, Хрватска)

Адреса: Плоштад Бан Јелачиќ 15/IV

10000 Загреб, Хрватска

 

ЗГ “ЕХО” (Штип)

Адреса: Ул. Тодор Коларов 26, 2000 Штип,

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. +389 32 38 41 43

Лице за контакт: Бети Пејева

 

 

ЗГ “ГРИН ПАУЕР” (Велес)

Адреса: Ул. Трајко Панов 22 1400 Велес

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. +389 75 36 18 77

Лице за контакт: Игор Смилев

  

Центар за европски развој и интеграција (Битола)

Адреса: Славко Лумбарко 6, 7000, Битола

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лице за контакт: Диоген Хаџи Коста Милевски

 

Здружение за локален и рурален развој (Тетово)

Адреса: Ул. Маршал Тито бб,

Унибау локал 18, 1200 Тетово

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. +389 70 813 124

Лице за контакт: Рудина Пашоли

 

Центар за рурален развој “БУЈРУМ” (Куманово)

Адреса: Ул. 607 бб, М.З. Проевце 13 00 Куманово,

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. +389 78 350 171

Лице за контакт: Габријела Бошков

 

Локална агенција за развој (Струга)

Адреса: Ул. Владо Малески Тале бб, 6330 Струга,

Емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. +389 75 777 421

Лице за контакт: Елена Михајловска

 

MK

National Programme for Transition Assistance and Institution Building

(TAIB) Component for 2009 under the instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)

 

ФЛАЕР ЗА ПРОЕКТОТ

EuropeAid/133337/M/ACT/MK

 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2013/03/EU_120.png 

Овој проект е финансиран од Европската Унија

 

 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2014/06/CRPM_120.png

Проектот го спроведува Центар за истражување и креирање политики

Pin It