Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

Главната цел на проектот е да воведе, да воспостави, да промовира и да стави во функциjа модел за интегриран пристап нa  генералните и  специјализирани  услуги  за поддршка  и заштита на жените и девојките кои преживеале насилство, вклучително  и семејно насилство, притоа следејќи ги стандардите зацртани во CEDAW,  Истанбулската конвенција и глобалните стандарди и упатства ОН за неопходните/есенцијалните  услуги.

Pin It