ЕХО – Штип, од 1 октомври 2012 година го спроведува проектот “Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за правна помош кои граѓанските организации ги обезбедуваат на жртвите на семејно наилство”, како имплементирачки партнер на UN WOMAN, во рамки на Регионалниот Стратешки План на UN WOMEN за 2012-2013, во поддршка на остварување на следната долгорочна цел: „Услуги во одговор на насилството врз жените, кои се квалитетни и базирани на потребите на жените - жртви на насилство, се достапни во Македонија“.

Pin It