Проектот развива механизми за зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на локалните власти  во Македонија,  поттикнување на поголемо учество на граѓаните и бизнис заедницата во процесот на донесување одлуки во локалната самоуправа, како и размена на најдобри практики и искуства помеѓу општините во земјата и во регионот.

Pin It