Реализирани проекти/активности

Проект: Размена на најдобри ЕУ практики во следење на антикоруптивни мерки на локално ниво

Проект „Набљудување на примената на Законот за бесплатна правна помош“, финансиран од Фондација отворено општество Македонија

„USAID Проект за пристап на микро претпријатијата до јавните набавки 2012-2015“, финансиран од USAID. ЕХО е партнер на Центарот за граѓански комуникации – Скопје

Проект за транспарентно локално владеење (2009-2012)
Проектот развива механизми за зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на локалните самоуправи во Македонија, поттикнување на поголемо учество на граѓаните и на локалната бизнис заедница во процесот на одлучување во локалните самоуправи и размена на најдобри практики и искуства меѓу опшините како во земјава, така и во регионот. Проектните активности придонесуваат кон намалување на нивото на корупција во локалните заедници и кон засилување на довербата на граѓаните и бизнис претставниците во локалните власти.

Во проектот се опфатени 13 општини од источна и западна Македонија и од скопскиот регион. Откако се детектираат слабостите преку длабочинско истражување на актуелните практики во општините, се изработуваат серија препораки за преземање конкретни мерки за унапредување на работењето и се врши размена на најдобрите практики меѓу општините. Проектот се спроведува во партнерство со невладините организации НВО Инфоцентар од Скопје и Центар за граѓански комуникации-Скопје, а е финаниски поддржан од Програмата за развојни грантови на УСАИД Македонија.

Проект на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки (2012-2015)
ЕХО – Штип, заедно со фондацијата Фокус од Велес се партнери на Центарот нза граѓански комуникации од Скопје, кој е носител на наведениот проект, финансиран од УСАИД Македонија.

Проектот го олеснува пристапот на повеќе од двесте микро и мали претпријатија од источниот и од вардарскиот регион до пазарот на јавни набавки во земјата преку зголемување на капацитетите на претпријатијата и намалување на бариерите за нивно учество во јавните набавки. Тоа треба да придонесе кон одржлив развој на микро и малите претпријатија и подобро искористување на потенцијалите за создавање работни места, раст и иновации.

“USAID Проект за транспарентно владеење 2009-2012“, финансиран од USAID, во кој ЕХО е еден од имплементирачките партнери, заедно со НВО Инфо Центар – Скопје и Центарот за граѓански комуникации – Скопје

Проект „Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за бесплатна правна помош кои граѓанските организации им ги овозможуваат на жртвите на семејно нсилство во Македонија“, финансиран од UN WOMAN/2012-2013

Проект „Децентрализација - ДА, но што значи тоа?“ финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2005

Регионално истражување за утврдување на проблемите и потребите за отворање на Регионален Дом за стари лица и Геријатриски центар во Источна Македонија, поддржано од Центарот за поддршка на невладини организации - Штип

Проект „Да им овозможиме достоинствен живот на старите луица“, финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2006

Функционирање на Консултативна канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална подршка за жртви на семејно насилство, финансирана од ЕСЕ /2006-2009/

Проект „Истражување на степенот на безбедност во училиштата и насилството помеѓу младата популација“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Проект „Преку едукација до сигурни и безбедни заедници“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Проект „Гласам против насилство и оружје“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Партнер на општина Штип во подготовката на Локален Акциски план за социјална заштита;

Проект „Подготовка на Локален Акциски План за промоција на здравје и здравствена заштита“ во партнерство со Здружение за хуманитарна иницијатива „Збор“, финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2006

Регионален проект „Со безбедни заедници до безбеден живот“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007

Проект „Јакнење на капацитетите на учениците и педагошкиот персонал за одржување и зголемување на нивото на безбедност и сигурност во училиштата и меѓу младите“/2007

Проект „Промовирање на важноста на сигурноста, безбедноста и толеранцијата“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007

Партнер на Општина Штип во подготовка на Локален акциски план за еднакви можности/2007

Регионален проект „Само здрави граѓани градат здраво општество“, финансиран од Balkan Trust for Democracy, проект на The German Marshall Fund of the United States/2007-2008

Проект „Од тебе зависи!“ финансиран од UNIFEM/ 2009-2010

Проект „Да им овозможиме ефикасна заштита на жртвите на семејно насилство“ финансиран од UN WOMEN /2010-2011

„Обезбедување фондови за јакнење на институционалните капацитети на организациите што работат на проблемот на родово-базирано насилство“, финансиран од UN WOMEN преку Шелтер Центар – Скопје/2012