Тековни проекти/активности

Проект:  Мислам НЕ, Велам НЕ и НЕ дозволувам

 

Проект: „Јавни набавки од план до реализација - граѓанско влијание врз состојбите на локално ниво (2020)“

 

Проект: „Следење на траннспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните набавки на локално ниво“

- Временски период за реализација : јули 2018 – ноември 2019

 

Проект: Примена на модел за интегративен пристап на есенцијалните/суштинските услуги за жени и девојки жртви на насилство