ПОЧЕТНА

Покана за доставување понуди 1 за набавка на услуги – ангажирање на експерт за изработка на студија на случај

eho 400За потребите на проектот „Родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање како услов за добро управување “, ЕХО Едукативно – хуманитарна организација испраќа: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 1, за набавка на услуги – ангажирање на експерт за изработка на студија на случај

1. ЕХО Едукативно – хуманитарна организација во рамките на проектот „ Родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање како услов за добро управување“, има потреба од експерт за изработка на студија на случај.
Подетален опис на бараните услуги се наоѓа во описот на надлежности (ToR) - прилог на овој повик.

2. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)
Потребно е да се испорачаат услугите до 15 Септември.
3. Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана.
4. Понудата треба да ги содржи следните елементи:
• Кратка биографија (CV)
• Понуда за изработка на студијата (во денари)

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:

Ставка Опис на активност/услуга Број на денови Цена на ден Вкупна бруто цена

Ставка

Опис на активност/услуга

Број на денови

Цена на ден

Вкупна бруто цена

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

ВКУПНО

 

 

 

 

4. Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда. 

5. Услови и начин на плаќање
Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности на следниот начин: Откако ќе биде доставена драфт верзијата на студијата на случај ќе следи исплатата на 100% од износот.
6. Набавката е неделива.
7. Начин на доставување на понудите

Понудата се доставува по е-пошта на следната адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , или хартиено во архивата на ЕХО Едукативно – хуманитарна организација, на адреса ул. Христијан Карпош бр. 6, Штип, 2000 Штип.

Краен рок на доставување на понудите е до 15 август 2018 година до 16:00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-пошта на ЕХО Едукативно – хуманитарна организација This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., или телефонски најдоцна до 13 Август 2018 година.

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.