Реализирани проекти/активности

“USAID Проект за транспарентно владеење 2009-2012“, финансиран од USAID, во кој ЕХО е еден од имплементирачките партнери, заедно со НВО Инфо Центар – Скопје и Центарот за граѓански комуникации – Скопје

Проект „Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за бесплатна правна помош кои граѓанските организации им ги овозможуваат на жртвите на семејно нсилство во Македонија“, финансиран од UN WOMAN/2012-2013

Проект „Децентрализација - ДА, но што значи тоа?“ финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2005

Регионално истражување за утврдување на проблемите и потребите за отворање на Регионален Дом за стари лица и Геријатриски центар во Источна Македонија, поддржано од Центарот за поддршка на невладини организации - Штип

Проект „Да им овозможиме достоинствен живот на старите луица“, финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2006

Функционирање на Консултативна канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална подршка за жртви на семејно насилство, финансирана од ЕСЕ /2006-2009/

Проект „Истражување на степенот на безбедност во училиштата и насилството помеѓу младата популација“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Проект „Преку едукација до сигурни и безбедни заедници“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Проект „Гласам против насилство и оружје“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006

Партнер на општина Штип во подготовката на Локален Акциски план за социјална заштита;

Проект „Подготовка на Локален Акциски План за промоција на здравје и здравствена заштита“ во партнерство со Здружение за хуманитарна иницијатива „Збор“, финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија / 2006

Регионален проект „Со безбедни заедници до безбеден живот“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007

Проект „Јакнење на капацитетите на учениците и педагошкиот персонал за одржување и зголемување на нивото на безбедност и сигурност во училиштата и меѓу младите“/2007

Проект „Промовирање на важноста на сигурноста, безбедноста и толеранцијата“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007

Партнер на Општина Штип во подготовка на Локален акциски план за еднакви можности/2007

Регионален проект „Само здрави граѓани градат здраво општество“, финансиран од Balkan Trust for Democracy, проект на The German Marshall Fund of the United States/2007-2008

Проект „Од тебе зависи!“ финансиран од UNIFEM/ 2009-2010

Проект „Да им овозможиме ефикасна заштита на жртвите на семејно насилство“ финансиран од UN WOMEN /2010-2011

„Обезбедување фондови за јакнење на институционалните капацитети на организациите што работат на проблемот на родово-базирано насилство“, финансиран од UN WOMEN преку Шелтер Центар – Скопје/2012